Quan hệ cổ đông

/Thông tin đến nhà đầu tư

Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

07/04/2017|

Trung tâm Lưu kí Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Tp.HCM thông báo về ngày đăng kí cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.