ÔNG ĐẶNG HỒNG ANH

Chủ Tịch Hội Đồng Sáng Lập

ÔNG LÂM MINH CHÂU

Trưởng Ban Kiểm Soát

ÔNG PHẠM NHẬT VINH

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

BÀ HUỲNH BÍCH NGỌC

Phó Chủ Tịch Thường Trực Hội Đồng Quản Trị

ÔNG PHẠM ĐIỀN TRUNG

Tổng Giám Đốc

ÔNG BÙI TIẾN THẮNG

Phó Tổng Giám Đốc Thường Trực

ÔNG NGUYỄN SINH MỸ

Phó Tổng Giám Đốc